AORTİK İNTRAMURAL HEMATOM

Aort duvarında intimal yırtık olmaksızın vazavazorumların rüptürüne bağlı media tabakasına kanamaya bağlı lokalize olarak duvar kalınlığının 5mm üzerine çıkmasıdır. Damar duvarındaki trombüs sirküler veya yarım ay şeklindegörülür.

Trombüs içine lümenden herhangi bir kan akımı söz konusu değildir. Akut aortik sendromların %10-25’ini oluştururlar.

Aortik intramural hematomda risk faktörleri

  • Yaş: sıklıkla 65 yaş üzerinde görülür.
  • Hipertansiyon
  • Ateroskleroz
  • Sigara kullanımı

Aortik intramural hematom'un sınıflandırması

Tip A: Çıkan aort veya arkus aortada yeralan hematomlar (30-40)

Tip B: İnen aortada yer alan hematomlar (%60-70)

Aortik intramural hematomun patogenezi

Aort duvarını besleyen vaza-vazorumların rütürü sonucunda media tabakasına kanamanın sonucu geliştiği düşünülmektedir.

İMH

Bu kanamaya bağlı aort duvarını dairesel veya hilal şeklinde hematom kaplar. İntimada rüptür veya flap görülmez.

Hematoma_web1

Aortik intramural hematomda klinik

Hastaların yaş ortalaması 65 olup, %60’nı erkekler oluşturmaktadır. Hastaların %60’nda hipertansiyon bulunmaktadır. Ağrı aort diseksiyonuna benzemektedir. Lokalizasyonuna göre ani başlayan göğüs veya sırt ağrısı olmaktadır. Hipertansiyon tetikleyici faktör olarak yer almaktadır.

Fizik muayene sıklıkla normal bulunmaktadır. Nadir olarak nabızlar arasında farklılıklar olabilmektedir. Tip A olgularının %30’unda aort kapak yetmezliği gelişmektedir.

Aortik intramural hematomlu olguların %20-30’unda aort diseksiyonu gelişebilmektedir.

Aortik intramural hematomda mortalite artışı;

  • Tip A lezyonlarda
  • Lezyonlu duvar kalınlığı >10mm
  • Aort çapı >5cm
  • Takiplerde; yeni duvar içi kanama veya trombüste büyüme

Aortik intramural hematomda tanı

Tanıda tomografi, MR ve transözefaringeal EKO kullanılmaktadır. Hematom kontrast madde dolumu olamayacağı için tanıda anjiografi kullanılmaz. Kanda d-dimer düzeyinde artış izlenir.

Duvardaki hematoma intimal yırtık veya ülserin eşlik etmediğinin ve thrombüs içerisine akımın olmadığının gösterilmesi gerekmektedir.

mural hematom

Aortik intramural hematomda tedavi

Tip A intramural hematomlar cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Bu hastalarda perikardiyal effüzyon veya aort duvarında anevrizma eşlik ediyorsa acil cerrahi tedavi önerilmektedir.

Tip B intramural hematom olgularında tedavi diseksiyon ile benzerlik göstermektedir. Bu olgularda medikal tedavi öncelikle tercih edilmektedir. Hipertansiyon agresif olarak kontrol altına alınır ve perkütan endovasküler stent implante edilir. Takiplerde tip B olgularda %10-30 komplet reğresyon görülebilmektedir.

.